Saturday, November 22, 2008

(၁၅) ေၾကးမံုနွင့္ စစ္တပ္တို႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ၾကျခင္း (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

၁၉၄၈ ခု၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစဥ္ ကာလက စစ္တပ္၏ အင္အားမွာ ျမန္မာ၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ တပ္ရင္း (၁၅) ခုႏွင့္ စစ္ရဲတပ္ရင္း (၁၅) ခုသာ ရွိေလသည္။ ေနာက္ (၁၀) ႏွစ္ၾကာကာလတြင္ စစ္တပ္အင္အား သည္ မ်ားစြာ ႀကီးမားလာၿပီး ႏုိင္ငံ၏ အသံုးစရိတ္ အစုစု၏ ေလးပံုတပံုကို စစ္စရိတ္တြင္ သံုးၾကရေတာ့သည္။
၁၉၄၉ ခုႏွစ္က သူပုန္အမ်ိဳးမ်ိုဳးတို႔၏ အင္အားမွာ (၄၅၅၀၀) ရွိသည္ဟု စာရင္းရွိသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၿပီး လက္နက္ခ်ေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ သူပုန္အင္အား (၇၅၀၀) သာက်န္ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း စစ္စရိတ္ကမူ ေလွ်ာ့မသြားဘဲ တိုးလာေလသည္။ အစိုးရ၏ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း ဘတ္ဂ်က္တြင္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးစရိတ္ (၅၂) ရာႏႈန္း၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရးအတြက္ (၂၃) ရာႏႈန္းသံုးၿပီး စီးပြားေရးအတြက္ (၂၅) ရာႏႈန္း သံုးခဲ့ရေလသည္။ ထိုအထဲတြင္ စစ္တပ္က ကာကြယ္ေရးစရိတ္အျပင္ စီးပြားေရးစရိတ္ထဲတြင္ ၀င္ႏိႈက္ျပန္ေလသည္။
ျပည္တြင္း စစ္ဦးကာလက တပ္မေတာ္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအဖဲြ႔ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ္ ေဒၚျမရီက ဦးစီးၿပီး ဖဲြ႔စည္းေလသည္။ တိုက္ပဲြစစ္မ်က္ႏွာမ်ားသို႔ သြားကာ ထမင္းထုပ္၊ မုန္႔၊ ငွက္ေပ်ာ၊ သေရစာမ်ား စသည္တို႔နွင့္ တပ္မေတာ္သားတို႔ကို ျပဳစုခဲ့ရာမွ အဖဲြ႔ကို စစ္ဗိုလ္မ်ား ပါ၀င္လာကာ တိုးခ်ဲ႕ေလေတာ့သည္။ ေစာေစာကာလတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံျခားမွ ကုန္စည္မ်ား တင္သြင္းၿပီး ေစ်းခ်ိဳသာစြာ ေရာင္းခ်သည္။ ၁၉၅၁ ခုတြင္ ရဲေဘာ္စစ္သားမ်ားအတြက္ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ေရာင္းသည္အထိ တိုးခ်ဲ႕ ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး တုိ႔ကို ခ်ဲ႕ ထြင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။
၁၉၅၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရေခတ္တြင္မူ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး တပ္မေတာ္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအဖဲြ႔ကို အင္အားႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ ေတာ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးတိုးတက္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း BEDC အမည္ႏွင့္ စီးပြားကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ျဖစ္လာေလေတာ့သည္။
စစ္တပ္က စီးပြားေရးေလာက ၀င္ေရာက္လာရာတြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္စနစ္ကို အသံုးျပဳသည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးရထားဌာနႏွင့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းဌာနအတြက္ ေက်ာက္မီးေသြး ႏွစ္စဥ္ တန္ခ်ိန္ (၃)သန္းခန္႔ကို အိႏၵိယက ၀ယ္ယူတင္သြင္းရာ၌ အစဥ္အဆက္က ဟဲလ္ဂါကုမၸဏီအမည္ရွိသည့္ ဂ်ဴးကုမၸဏီကတဆင့္ အစုိးရက ၀ယ္ခဲ့သည္။ အိမ္ေစာင့္စစ္အစိုးရေခတ္တြင္ စစ္တပ္က မီးေသြးကုမၸဏီအသစ္ တည္ေထာင္ၿပီး သူတို႔ကုမၸဏီ ကသာ ၀ယ္ယူေစသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားကို ဖယ္ရွားၿပီး စစ္တပ္က သြင္းကုန္ုလုပ္ငန္းကို ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ သည္မဟုတ္၊ မူလက ဂ်ဴးေတြကိုပင္ အိႏိၵယမွ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ေစၿပီး စစ္တပ္က လုပ္ငန္းတြင္ လက္ဖ်ားႏွင့္မွ မတို႔ဘဲ ကုမၸဏီအမည္သစ္ကို အသံုးျပဳကာ ပဲြခယူသည္။ ေခါင္းပံုျဖတ္သည္။ အလားတူပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီဖဲြ႔ၿပီး အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား ကန္ထ႐ိုက္ႏွင့္ စစ္တပ္ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ား ကို လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္သည္။ အလားတူပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီဖဲြ႔ၿပီး အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား ကန္ထ႐ိုက္ႏွင့္ စစ္တပ္ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းလုပ္ကုိင္သည္။ လုပ္ငန္းတြင္ စစ္ဗိုလ္ႀကီး ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳဘဲ မူလကန္ထ႐ိုက္မ်ားကို ခုိင္းစားၿပီး ပဲြခေခါင္းပံုျဖတ္၏။ ထိုစနစ္အရ အစိုးရအဖို႔ ကုန္၀ယ္ရာ ကန္ထ႐ိုက္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ တကယ္လုပ္သူေတြအတြက္ အျမတ္အစြန္းအျပင္ BEDC အတြက္ ေခါင္းပံုျဖတ္ စရိတ္ပါ ေပးရသျဖင့္ အရပ္သားအခြန္ထမ္း လူထုမွာ မ်ားစြာနစ္နာရသည္။
စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားကမူ စစ္တပ္က တပ္မေတာ္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရာ၌ သူတို႔တေတြ ေတာ္လြန္းေသာေၾကာင့္ ေငြေတြ ျမတ္လွၿပီဟု ေက်နပ္ၿပီး လုပ္ငန္းအမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ ၾကေလေတာ့ သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး (၁၂)ခု ကို တည္ေထာင္သည္။ ဘဏ္တုိက္ႀကီးတခုႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုပ္ငန္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္သည္။
သူတို႔လုပ္ငန္းအတြက္ အစိုးရက ေငြပင္ေငြရင္း ၁၂၀၀၀၀၀ (တသန္းႏွစ္သိန္း) ထုတ္ေပးရသည္။ ထိုေခတ္က တသန္းတန္ဖိုးသည္ န၀တေခတ္ က်ပ္ကုေဋမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ႏွစ္စဥ္ သြင္းကုန္လုိင္စင္ က်ပ္သံုးသန္းဖိုး ထုတ္ေပးရေသးသည္။ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေခတ္က ပုဂၢလိကကုန္သည္မ်ား သြင္းကုန္လိုင္စင္ ရလွ်င္ အဆတရာအထိ ျမတ္ႏုိင္ရာ၌ သူတို႔အဖို႔ အေကာက္ေတာ္ခြန္၊ ေရာင္း၀ယ္ခြန္စေသာ အစိုးရ အခြန္ေတာ္မ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ရျပန္ေသးသျဖင့္ က်ပ္ကုေဋ (၃၀၀) အထိ ျမတ္ႏုိင္သည္။ ယေန႔ န၀တေငြတန္ ဖိုးအရ ကုေဋသန္းသံုးေထာင္ခန္႔ ရွိႏုိင္သည္။
စစ္တပ္ပုိင္ ဘဏ္ရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္ဗိုလ္ႀကီးတုိင္း လူတကို္ယ္ တုိက္ဆယ္လံုးပိုင္ေအာင္ အျမတ္ထုတ္ ၾကေတာ့သည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရေခတ္က တရားမ၀င္ဟုဆိုကာ ဖ်က္ခဲ့ေသာ တဲအိမ္ေပါင္း (၁၆၇၀၀၀) တို႔မွ ေနရာေကာင္းမွန္သမွ် စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားက တရား၀င္ ရယူၾကသည္။ အစိုးရထံမွ ဂရန္ေလွ်ာက္ ကာ ရယူၾကသည္။ ေျမကြက္ဂရန္ရရွိသူ စစ္ဗိုလ္က စစ္တပ္ပိုင္ အင္း၀ဘဏ္တိုက္မွာ ေျမကြက္ကို ေပါင္ႏွံၿပီး၊ ေငြေခ်းၿပီး တုိက္ေဆာက္သည္။ တုိက္ၿပီးသည္ႏွင့္ BEDC လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ပမွ ငွားရမ္းေခၚယူေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို အိမ္ငွားခ်သည္။ ေျမကြက္အလြတ္ေတြရွာၿပီး အိမ္ေစာင့္အစိုးရ အာဏာကို အသံုးျပဳကာ ဂရန္ရယူၿပီးသည္ႏွင့္ မိမိအိတ္ထဲမွ ပိုက္ဆံတျပားမွ မထုတ္ရဘဲ တုိက္ရွင္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေလရာ စစ္ဗိုလ္ႀကီး မ်ားသည္ တုိက္တလံုးမွ်ႏွင့္ မတင္းတိမ္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ ေလးငါးဆယ္လံုး အပိုင္ယူၾကေတာ့သည္။ စစ္ဗိုလ္ တုိက္မ်ား ပါရမီရပ္ကြက္မွ စတင္တည္ေထာင္သည္။
ကမၻာေအးလမ္းေပၚတြင္ ထင္ရွားႀကီးက်ယ္ေသာ ခ်င္းေခ်ာင္းစစ္ဗိုလ္တို႔ ရိပ္သာႀကီးသည္ ဆင္းရဲသားတဲမ်ားကို ေျမတူးစက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး ဂရန္ရယူကာ စစ္တပ္ဘက္ေငြမ်ားႏွင့္ ေဆာက္ထားၾကသည့္ တုိက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏုက အိမ္ေစာင့္စစ္အစုိးရအား စတင္ေ၀ဖန္ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ဆင္းရဲသား မ်ား ဒူးႏွင့္မ်က္ရည္သုတ္ေနရသည္” ဟု ေျပာခဲ့သည္မွာ ခ်င္းေခ်ာင္းၿခံဖ်က္စဥ္က သတင္းကို ရည္ၫႊန္းေျပာခဲ့ သည္။ ထိုစဥ္က ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ထမင္းစားေနခုိက္ တဲဖ်က္ခံရေသာ မိသားစု၏ ထမင္းဟင္း ပန္းကန္ေလးမ်ား ေျမပံုေပၚ၌ ပစ္ထားသည္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ ျပသသည့္ သတင္းဓာတ္ပံုကို ေဖာ္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကိုယ္တုိင္က အိမ္ေစာင့္အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေျမကြက္မ်ား ဂရန္ရယူၿပီး သားသမီးတဦးတိုင္းအတြက္ တိုက္တလံုးစီေဆာက္ကာ သံ႐ံုးမ်ားကို ငွားစားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တုိက္အိမ္မ်ားသည္ စစ္ဗိုလ္တုိင္း ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္လာသည္။ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ေဖ ကဲ့သို႔ အျပစ္ႏွင့္ ရာထူးထုတ္ခံရသူပင္ ၿမိဳ႕လယ္မွ အေကာင္းဆံုး ေျမကြက္ကို ေပးခဲ့သည္။
ေၾကးမံုအဖို႔ အေမရိကန္က ေခတ္မီပံုႏွိပ္စက္ႀကီး ၀ယ္ယူတင္သြင္းစဥ္က အျခားဘဏ္မ်ားမွ ေငြမေခ်းၾက၍ အခက္ႀကံဳခုိက္ အင္း၀ဘဏ္တိုက္မွ ေငြေခ်းေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးရွင္ဟု ဆိုႏုိင္ေပသည္။ မည္သို႔ပင္ ေက်းဇူးရွင္ႀကီးေစကာမူ တပ္မေတာ္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အမည္ကို အသံုးျပဳၿပီး အရပ္သားအခြန္ထမ္းမ်ား၏ အခြန္ေတာ္ကို ေငြရင္းအျဖစ္ သံုးစဲြကာ အရပ္သားတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္ကို ၀င္လုသည္ကို လက္မခံႏိုင္ ဘဲ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ သူတို႔က အေကာက္ေတာ္ခြန္၊ ေရာင္း၀ယ္ခြန္ႏွင့္ အျခားခြန္ေတာ္မ်ား တျပားတခ်ပ္မွ မေပးေလသျဖင့္ စီးပြားေရးဓားျပလုပ္ငန္းဟု ျမင္မိသည္။
၁၉၄၇ ခု အေျခခံဖဲြ႔စည္းပံု ဥပေဒႀကီး အပိုဒ္ (၄၂) တြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သမ၀ါယမအဖဲြ႔မ်ား ႏွင့္ အျမတ္အစြန္းအတြက္ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ပုဂၢလိကမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔မ်ားကို အားေပးရမည္ဟု ပါရွိသည္။ ထိုေၾကာင့္ ပါလီမန္တြင္ စစ္တပ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိစၥ ေဆြးေႏြးၾကရန္ ႀကံဳႀကိဳက္ေသာ အခါမ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ ေရွာေရွာရွဴရွဴ အတည္ျပဳေလ့ရွိသည္။ လက္၀ဲ၀ါဒီမ်ားက ပုဂၢလိက စီးပြားေရးစနစ္ကို ဆန္႔က်င္ သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေထာက္ခံၾကသည္။ တည္ၿမဲအမတ္မ်ားကမူ စစ္တပ္ျပဳသမွ်ကို ေထာက္ခံ ၾကသည္။ သန္႔ရွင္းအမတ္မ်ားကလည္း စစ္တပ္၏ ႏုိင္ငံေရးဖိအားကို တြန္းလွန္ေနရေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးနယ္ခ်ဲ႕သည္ ကို ဆန႔္က်င္သမႈ မျပဳၾကေပ။
အေရးႀကီးသည္မွာ စီးပြားေရးနယ္ခ်ဲ႕ေနေသာ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးအာဏာနယ္ပယ္ကို ၀င္ေရာက္လုယက္ လာႏုိင္သည္။ ကန္႔ကြက္သူမရွိက တဆင့္ကဲလာေလမည္မွာ မုခ်။
သတင္းစာေလာကတြင္ စစ္တပ္၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ရန္ပံုေငြႏွင့္ ထုတ္ေသာ သတင္းစာႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား၏ အိပ္ထဲမွ ထုတ္ေပးေသာ ေငြရင္းႏွင့္ လည္ပတ္သည့္ သတင္းစာပါ စစ္တပ္ပိုင္ သတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္ရွိလာသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္၏ စီးပြားေရးနယ္ခ်ဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ေ၀ဖန္တင္ျပဖို႔ တာ၀န္ရွိသူ တစံုတေယာက္ လိုအပ္လာသည္ဟု ယူဆမိသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေၾကးမံုက တာ၀န္ယူၿပီး စစ္တပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား နယ္က်ယ္ လာခ်ိန္က စတင္ၿပီး ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခဲ့သည္။
စစ္တပ္က စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ျမ၀တီမဂၢဇင္း ထုတ္ေ၀သည္ကို ကန္႔ကြက္မႈ မျပဳေပမယ့္ ျမ၀တီမဂၢဇင္းက ျပကၡဒိန္ထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ စာအုပ္ဆုိင္ဖြင့္သည္က စတင္ၿပီး ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ခ်က္ေရးသား ကာ အယ္ဒီတာအာေဘာ္မွ ကန္႔ကြက္ေရးသားခဲ့သည္။
ျမန္မာပံုႏွိပ္ေလာကတြင္ သုဓမၼ၀တီ ပံုႏွိပ္တုိက္ႏွင့္ အျခားဘာသာေရး ပံုႏွိပ္တုိက္မ်ားက နိပါတ္ေတာ္လာ ေဆးေရာင္းစံုပန္းခ်ီကားမ်ားႏွင့္ ျပကၡဒိန္ထုတ္ၿမဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာက ရက္ရာဇာ ျပႆဒါး ေန႔မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳဘဲ “ေကာင္းေသာအႀကံ၊ ေကာင္းေသာအမႈ ျပဳသူမ်ားအဖို႔ ေန႔မွန္သမွ်သည္ ရက္ရာဇာ ျဖစ္သည္။ မေကာင္းေသာ အႀကံ အမႈျပဳသူမ်ားအဖို႔ ေန႔မွန္သမွ်သည္ ျပႆဒါးသာတည္း” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ ေဆးေရာင္စံု မ်က္ႏွာဖံုးမပါဘဲ တ၀က္ေစ်းႏွင့္ ပံုႏွိပ္ေရာင္းခ်ေလ့ရွိသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ႈမ၀မဂၢဇင္းက ေဆးေရာင္စံု အမ်ိဳးသမီးေခ်ာကေလးမ်ား ပန္းခ်ီပံုႏွင့္ ျပကၡဒိန္ စတင္ထုတ္ ေသာအခါ လူႀကိဳက္မ်ားကာ ေရာင္းေကာင္းသည္။ တုိင္းရင္းေမ အမ်ိဳးသမီး ဂ်ာနယ္တိုက္က မိန္းမေခ်ာကေလး မ်ား၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ေဆးေရာင္စံု ျပကၡဒိန္ထုတ္သည္။ ၀ယ္သူမ်ားအဖို႔ မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ရာကို ၀ယ္ယူသံုးစြဲၾက သည္။ ထိုျပကၡဒိန္ စီးပြားေလာကတြင္းသို႔ ျမ၀တီမဂၢဇင္းက ေဆးေရာင္စံုအမ်ိဳးသမီးဓာတ္ပံုႏွင့္ ၀င္လာေသာ အခါ မင္က်မင္နသပ္ရပ္လွပေသာ္လည္း လူထုက စစ္တပ္ကို ဆန္႔က်င္ၾကသျဖင့္ ၀ယ္သူနည္းပါးသည္။ ဤတြင္ အစိုးရဌာနမ်ား ျမ၀တီျပကၡဒိန္ကို ၀ယ္ယူၾကရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ကာ ေရာင္းခ်သည္။
စစ္တပ္က အစိုးရအခြန္အတုတ္ မေပးဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ကာ အခြန္ေပးရသူ အရပ္သား ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ စီးပြားၿပိဳင္သည္မွာ မတရားပါဟု ျပင္းထန္စြာ ေရးသားကာ ကန္႔ကြက္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။
စစ္တပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆုိင္မ်ား၏ ဓာတ္ပံုေဆာင္းပါးႏွင့္ ေ၀ဖန္ခ်က္ ေခါင္းႀကီးပိုင္းကို ေဖာ္ျပေသာေန႔ နံနက္ (၇) နာရီ (၁၅) မိနစ္တြင္ တပ္မေတာ္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး စီးပြားအဖဲြ႔ဦးစီး ဗိုလ္မႉးႀကီးက စစ္႐ံုးသို႔ လာေရာက္ၿပီး နံနက္စာ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ႂကြပါဟု ဖိတ္သျဖင့္ ခ်က္ျခင္းပင္ သြားခဲ့သည္။ မိမိကို ဖမ္းခ်င္ဖမ္းေလမည္ လားဟု စိတ္မခ်ေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ကို အတူေခၚသြားခဲ့မိသည္။
စစ္႐ံုးသို႔ ေရာက္ေသာအခါ တကယ္ပင္ လက္ဖက္ရည္ပဲြ တည္ခင္းျပဳစုသည္။ ေၾကးမံု၏ သတင္းေဆာင္းပါး ႏွင့္ ေခါင္းႀကီး ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း တလံုးတပါဒမွ် ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳဘဲ အလႅာပသလႅာပ စကားမ်ားသာ ေျပာၾကသည္။ မွန္ကန္လွေသာ ေၾကးမံု၏ တင္ျပခ်က္ကို ျပန္လည္ေခ်ပရန္ မလြယ္ပါ။ နံနက္စာစားၾကရင္း စာေပကိစၥ၊ အႏုပညာကိစၥ စေသာ အျငင္းမပြားႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေျပာၾကသည္။ တင္ေမာင္ ဘာေၾကာင့္ေရးသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအရင္းကို သူနားလည္ပါသည္။
ျပန္ေတာ့မည္ဟု ႏႈတ္ဆက္ၾကမွ “တခုေတာ့ ကတိေပးပါတယ္” ဟု ေလးနက္ေသာ ကတိစကားကို သူက ဆိုသည္။ “က်ေနာ္တို႔ လူတစု တပ္မွာရွိသေ႐ြ႕ ကာလပတ္လံုး စစ္တပ္က လက္နက္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး အာဏာ လုတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစရပါဘူး” ဟူ၏။
တင္ေမာင္အဖို႔ စိတ္ေက်နပ္ၿပီး ျပန္လာခဲ့မိသည္။ သူတို႔အုပ္စုတြင္ စစ္၀ါဒျပင္းသူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ လည္း ပါ၀င္သည္။ သူတို႔ လူငယ္စစ္ဗိုလ္တစုက “မဟုတ္မတရား လက္နက္ႏွင့္ အာဏာလုမႈကို မလိုလား” ဟု ဆိုသည္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေသာေၾကာင့္ ပီတိပင္ျဖစ္ခဲ့မိေသးသည္။
သူတို႔အေပၚက ပုဂၢိဳလ္ႀကီး၏ ၀သီစ႐ိုက္ကို သိထားေစကာမူ သံဃာ့အား ဘုရားမလြန္သာ ဆိုသကဲ့သို႔ လူငယ္တစု၏ အင္အားအရ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကို မဟုတ္မတရား လုၾကေလမည္ မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့မိသည္။
သူ၏ ကတိက (၃) လတာမွ်သာ ခံသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္မူ လူထုက ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ သန္႔ရွင္း ဖဆပလအစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုအိမ္ကို အေျမာက္ႏွင့္ခ်ိန္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး အာဏာကို ေတာင္းေသာအခါတြင္ သူပင္ ေရွ႕တန္းမွ ပါလာသည္။
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ႀကီးႏွင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ေဖတို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ ေစခုိင္းခ်က္အရ ဦးႏုထံ အာဏာေတာင္းၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔ လူစု တပ္ထဲတြင္ ရွိေနသေ႐ြ႕ လက္နက္ႏွင့္ အာဏာမလုဟူေသာ ကတိမွာ အထက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏ အမိန္႔အရ ပ်က္ရေလေတာ့သည္။ ။

No comments: