Saturday, April 19, 2008

ဘာသာျပန္အလုပ္႐ံု

ဘာသာျပန္အလုပ္႐ံုေလးတခု လုပ္ၾကည့္တာပါ။ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ၊ ဒိန္းမတ္ သံုးဘာသာနဲ႔ သမၼာက်မ္းစာ ဘာသာျပန္ပံုကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္...

Now the birth of Jesus was on the wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
ေယ႐ႈခရစ္သည္ ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ မယ္ေတာ္မာရိသည္ ေယာသပ္ႏွင့္ ထိမ္းျမားေဆာင္းႏွင္း၍ မရွက္တင္မွီတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶစဲြေန၏။
Med Jesu Kristi fødsel gik det således til. Hans moder, Maria, var trolovet med Josef; men førend de var kommet sammen, viste det sig, at hun var frugtsommelig ved Helligånden.
(Holy Ghost = သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ = Helligånden)

Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily.
သူ၏ခင္ပြန္းေယာသပ္သည္ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္၍ မာရိအသေရကို မပ်က္ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ တိတ္ဆိတ္စြာ စြန္႔ပယ္မည္ဟု အႀကံရွိ၏။
Nu var Josef, hendes mand, retsindig og ville ikke bringe skam over hende; derfor havde han i sinde at skille sig fra hende i stilhed.
(Being a just man ကို သူေတာ္ေကာင္းဟု ဘာသာျပန္ထားသည္။ ဒိန္းမတ္လို retsindig ကို အဘိဓာန္တြင္ ရွာမေတြ႔ပါ။)

But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
ထိုသို႔ႀကံစည္၍ေနစဥ္တြင္ အိမ္မက္ကို ျမင္ရသည္မွာ၊ ထာ၀ရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ထင္ရွား၍၊ ဒါ၀ိဒ္အမ်ိဳး ေယာသပ္၊ သင္၏ ခင္ပြန္းမာရိကို ထိန္းသိမ္းရမည္အခြင့္ကို မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ဤပဋိသေႏၶသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
Mens han tænkte på dette, se, da viste en Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: (David ကို ေဒးဗစ္ ဟု အနီးဆံုးအသံထြက္ျဖင့္ မေရးဘဲ ဒါ၀ိဒ္ ဟုေရးသည္။ Joseph ကိုလည္း ေယာသပ္ ဟု ေရးထားသည္။)

And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထိုသားသည္ မိမိလူတို႔ကို အျပစ္မွ ကယ္ခၽြတ္မည့္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေယ႐ႈဟူေသာ အမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္ဟု ေကာင္းကင္တမန္ဆို၏။
Hun skal føde en søn, og ham skal du give navnet Jesus ; thi han skal frelse sit folk fra dets synder.

Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by prophet, saying,
ထိုအေၾကာင္းအရာမူကား၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ ပေရာဖက္ျဖင့္ ထားေတာ္မူေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ျပည့္စံုမည္ အေၾကာင္းတည္း။
Alt dette skete, for at det skulle gå i opfyldelse, som Herren talte ved profeten, der siger:

Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ဟူမူကား ၾကည့္႐ႈ႕ေလာ့။ သတို႔သမီးကညာသည္ ပဋိသေႏၶစဲြယူ၍ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္လတံ့။ ထိုသားကို ဧမာေႏြလအမည္ျဖင့္ မွည့္ရၾကလတံ့ဟု လာသတည္း၊ ဧမာေႏြလ အနက္ကား၊ ငါတို႔ႏွင့္ အတူ ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ဟု ဆိုလိုသတည္း။
Se, jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en søn, og man skal give ham navnet Immanuel (det betyder : Gud med os).

Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:
ေယာသပ္သည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနရာမွ ႏုိးလွ်င္၊ ထာ၀ရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္မွာထားသည္အတိုင္းျပဳ၍ မိမိခင္ပြန္းကို ထိန္းသိမ္းေလ၏။
Da nu Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og hjemførte hende som sin hustru.


And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his
name JESUS.
သို႔ေသာ္လည္း သားဦးကို မဘြားမွီတိုင္ေအာင္ သံ၀ါသမျပဳဘဲေန၏။ ထိုသားကိုလည္း ေယ႐ႈဟူေသာ အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။
Og han kendte hende ikke, førend hun havde født en søn; ham gav han navnet Jesus.

(ဒီေနရာမွာ သံ၀ါသျပဳတယ္ဆိုတဲ့စကားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတာက အဂၤလိပ္လို knew နဲ႔ ဒိန္းမတ္လို kendte.
Knew နဲ႔ kendte က အဓိပၸါယ္တုိက္ရုိက္တူေပမယ့္ ျမန္မာလို ျပန္ထားတဲ့ဟာက်ေတာ့ တမ်ိဳးပဲေနာ္။)

နားဦးမည္။
No comments: