Saturday, October 17, 2009

(၄၀) ေဒါက္ျဖဳတ္ႀကီး ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမႉး (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

အလုပ္၀င္ၿပီးေနာက္ မၾကာမီတြင္ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ဖဲြ႔ရန္ အစိုးရက လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ သျဖင့္ သတင္းစာေကာ္ပိုေရးရွင္း ေပၚလာသည္။ ဆရာတက္တိုးက ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ျဖစ္လာၿပီး တင္ေမာင္အား သတင္းဆိုင္ရာ ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမႉး ခန္႔ထားသည္။ တင္ေမာင္တို႔ သတင္းစာဆရာမ်ားကို လႊတ္မေပးေပ။ သူတို႔အား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေရတပ္ဗိုလ္မႉးတဦးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္ ခန္႔ထားေလသည္။
ဆရာတက္တိုးက စာမ်ားမ်ားေရးရန္သာ အၿမဲႀကိဳးစားသူ ျဖစ္သည္ေၾကာင့္ တေၾကာင္း၊ တင္ေမာင္၏ စာရိတၱႏွင့္ အရည္အေသြးကို စိတ္ခ်ေသာေၾကာင့္ တေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ားတို႔ကို ပံုလႊဲေပးသျဖင့္ သတင္းစာ မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးကို အသင့္အတင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တင္ေမာင္၏ အေရးႀကီးသည့္ တာ၀န္ႀကီးတရပ္မွာ ‘ေဒါက္ျဖဳတ္’ အလုပ္ျဖစ္သျဖင့္ ရံဖန္ရံခါတို႔တြင္ စိတ္မခ်မ္းသာ ျဖစ္ရသည္။
စစ္အစိုးရ စစ္ဗိုလ္မ်ား၏ စိတ္ႀကိဳက္သတင္းစာ ထုတ္ရသည္မွာ မလြယ္ပါ။ ဇာတ္ပဲြထဲမွ မင္းသားရူးကို ခစားရသည့္ အမတ္ကဲ့သို႔ မင္းလိုလုိက္ မင္းႀကိဳက္ကို ေဆာင္ရြက္ရသည္မွာ မ်ားစြာ ခက္ခဲပါသည္။ စစ္ဗိုလ္မ်ားက အာဏာထက္သည္။ အယ္ဒီတာ တဦးတေယာက္၊ တစံုတခု အမွားျပဳလုပ္သည္ဟု ထင္ေၾကးရွိသည္ႏွင့္ ထိုသူကို “ျဖဳတ္ပစ္လိုက္” ဟု အမိန္႔ေပးလိုက္ေလ့ရွိသည္။ အမိန္႔အရ ျဖဳတ္ရသည္မွာ တင္ေမာင္တေယာက္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ တင္ေမာင္၏ တာ၀န္တရပ္မွာ ႀကိဳးစင္ေဒါက္ျဖဳတ္ရသည့္အလုပ္ျဖစ္ေနသည္။
တေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ႏုိင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြစာရင္းကို တင္သြင္း အတည္ျပဳစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးေန၀င္းအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေတာင္ရွည္ပုဆိုး၀ယ္ရန္ က်ပ္ (၂၀၀၀) … စသည္ျဖင့္ သမၼတအတြက္ သံုးေလသမွ် စာရင္းတင္သည္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အျဖတ္အေတာက္မရွိ အတည္ျပဳလိုက္ပါသည္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးႀကီးလြင္က တင္ေမာင္ထံ ဖုန္းဆက္ၿပီး “ဒီစရိတ္အေသးစိတ္ေတြ အေသးစိတ္ ေရးတာကို သမၼတႀကီး ႀကိဳက္မွာမဟုတ္ဘူး။ သတင္းစာေတြ မွာ မပါေစနဲ႔ ပိတ္လိုက္ပါ” ဟု အမိန္႔ေပးပါသည္။ ၀န္ႀကီးအမိန္႔ကို တင္ေမာင္က ျပည္သူပုိင္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႀကီး (၇) ဦးတို႔ထံ ထပ္ဆင့္ေျပာၾကားရပါသည္။
ေနာက္တေန႔တြင္မူ ေၾကးမံုသတင္းစာ၏ လႊတ္ေတာ္သတင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ အသံုးစရိတ္ ေတာင္ရွည္ပုဆိုးဖိုး က်ပ္ (၂၀၀၀) ေရာ၊ ဧည့္ခံစရိတ္ပါ အတိအက် ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ နံနက္ (၇) နာရီတြင္ ဗိုလ္မႉးႀကီးလြင္က ဖုန္းဆက္ၿပီး “ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ သမၼတႀကီးက ဒီသတင္းကို ေတြ႔ရင္ က်ဴပ္ကို ဘယ္လိုေျပာမယ္မသိဘူး” ဟု စိုးရိမ္သံႏွင့္ ေျပာပါသည္။ “ဒီေန႔ နံနက္ (၉) နာရီမွာ ရံုးကိုလာၿပီး အေသးစိတ္ အစီရင္ခံပါ” ဟု အမိန္႔ေပးပါသည္။
အစိုးရအရာရွိတုိင္း ထူထဲေသာ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းစာအုပ္ႀကီးမ်ားကို ေဆာင္ၾကရပါသည္။ ၀န္ႀကီးထံမွ ‘အမိန္႔လာ ေန႔ (၂) နာရီ၊ ေၾကးမံုအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးလွကြန္းသို႔ ေျပာခ်ိန္ (၂.၁၅) နာရီ’ စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္ မွတ္ထားရသျဖင့္ တင္ေမာင္တြင္ တာ၀န္မရွိပါ။
ဦးလွကြန္းထံသို႔ ဖုန္းဆက္ေမးေသာအခါ “ကိုယ္ညက နယ္လြန္ေနတယ္၊ တိုက္ကို ျပန္မေရာက္ဘူး၊ ဒု-အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုျမတ္သူလည္း သတင္းပိတ္တဲ့အမိန္႔ကို သိၿပီးမို႔ စိတ္ခ်ခဲ့မိတယ္။ ၾကည့္လုပ္လုိက္ပါ ကိုယ့္လူရယ္” ဟု ေျဖ၏။
၀န္ႀကီးက နံနက္ (၈) နာရီတြင္ ဖုန္းဆက္ျပန္သျဖင့္ သူ၏ ရံုးသို႔ မသြားရေတာ့ပါ။ “ဒီသတင္းမပါေစနဲ႔လို႔ ေျပာခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ သူ႔ကို ဒီေန႔ကစၿပီး ရာထူးက ျဖဳတ္လုိက္ပါ” ဟု အမိန္႔ေပး ၿပီး တယ္လီဖုန္းကို ခ်သြားပါသည္။
ေၾကးမံုအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ သခင္လွကြန္းမွာ အစစ္အေဆးမရွိ၊ အယူခံမရွိ၊ စကၠန္႔မဆုိင္း ရာထူးျပဳတ္ရရွာပါသည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ရာထူးမွာ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ရာထူးအဆင့္တြင္ ရွိသျဖင့္ အစိုးရစက္ယႏၱရားတြင္ နံပါတ္ (၂) ရာထူး ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္က စိတ္ခ်ရသည့္သူမ်ားကိုသာ ခန္႔ထားၿမဲျဖစ္သည္။ ျဖဳတ္လိုသည့္အခါတြင္ ျခင္ေကာင္၊ ယင္ေကာင္ကို သတ္သကဲ့သို႔ အလြယ္တကူ ဖယ္ရွားေလ့ရွိပါသည္။ ဤသို႔ပင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အမ်ားအဖို႔ ‘ထီကနဲ’ အျဖဳတ္ခံရေလ့ရွိပါသည္။ ဆရာဇ၀န၊ ဆရာ ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ ဗိုလ္တေထာင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဗိုလ္ထိန္လင္း၊ ဆရာႀကီး ေရႊဥေဒါင္း၊ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ဆရာကိုျမတ္သူ တုိ႔ကိုလည္း ဤႏွယ္ ဖယ္ရွားခံခဲ့ၾကရသည္။
သခင္လွကြန္း ျပဳတ္ရသည္မွာ မိုင္းဗံုးေထာင္သည္ကို ခံရသည္ဟု ဆိုပါ၏။ ဒု-အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုျမတ္သူက သတင္းပိတ္သည့္ အမိန္႔ကို သိပါလ်က္ႏွင့္ တမင္ပံုႏွိပ္သည္ဟု သိရပါသည္။
သူ၏ လုပ္ႀကံမႈက ေအာင္ျမင္ပါသည္။ ခ်က္ခ်င္း ရာထူးတက္ၿပီး ေၾကးမံုအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ရာထူးကို ဆက္ခံရပါသည္။ ထံုးစံအတုိင္း သူ႔ခမ်ာလည္း သက္ဆိုးမရွည္ပါ။ သူ႔ကိုလည္း စစ္တပ္က ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။ ေနာက္တေၾကာင္း ရွိေသးသည္။ သခင္လွကြန္းက စစ္ဗုိလ္ကေတာ္ေဟာင္း မုဆိုးမကေလးတဦးႏွင့္ ၿငိတြယ္ေနသည္ကို စစ္စံုေထာက္ႀကီးက ေတးထားေသာေၾကာင့္ အမွားေတြ႔သည္ႏွင့္ အေပ်ာက္ရွင္းလိုက္သည္ဟုလည္း သိရပါသည္။ သူတို႔က ဗိုလ္ကေတာ္က်မ်ားကို အရပ္သားအရာရွိမ်ားႏွင့္ ၿငိၾကလွ်င္ မ်ားစြာ စိတ္ဆိုးေလ့ရွိပါသည္။
ေနာက္တမႈက ပိုၿပီး ဇတ္နာပါသည္။ တေန႔တြင္ ၀န္ႀကီးရံုးမွ ျပန္လာသည့္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဆရာတက္တိုးက ျမ၀တီအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္ဟု ေရးထားေသာ စာရြက္ကေလးကို ေပးၿပီး “ဒီေကာင္ကို ရာထူးက ျဖဳတ္တဲ့ အမိန္႔ထုတ္လုိက္ကြာ” ဟု ေျပာသည္။ ဒီလူ လူေကာင္း လူေအး အမႈထမ္းသက္လည္း ၾကာၿပီ” ဟု တင္ေမာင္က ေစာဒကတက္ေသာအခါ ဆရာက “ေဟ့ေကာင္ - ခိုင္းတာလုပ္ပါကြာ။ ဒီေကာင္လူေကာင္းဆိုတာ မင့္ထက္ငါ သိတယ္ကြ” ဟု စိတ္မေကာင္းသျဖင့္ စိတ္တိုေနသည့္အသံႏွင့္ ဆူရွာပါသည္။
ဆရာက စာအုပ္တအုပ္ေပးဖတ္ပါသည္။ ဦးထြန္းလြင္၏ဇနီး ယု၀တီမာလာသိန္း ေရးေသာ ၀တၳဳျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတဦး ဇနီးကြယ္လြန္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳရာ၌ သမီးငယ္မ်ားကို မိေထြးက ႏွိပ္စက္သည္ဟု ဇတ္လမ္းဖဲြ႔ထားသည္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးေန၀င္းက ေဒၚနီနီျမင့္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္သစ္ထူသျဖင့္ ‘သမီးမ်ားက မၾကည္ၾကတာကို ေစာင္းေျမာင္းေရးထားတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဒီ၀တၳဳကို ဦးေန၀င္း၊ ေဒၚနီနီျမင့္တုိ႔ ျမင္လွ်င္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကမယ္’ ဟု စစ္ဗုိလ္၀န္ႀကီးက ယူဆေသာေၾကာင့္ စာေရးဆရာမ၏ ခင္ပြန္းကို ရာထူးက ျဖဳတ္ေစသည္ဟု သိရပါသည္။ “ဒီစာအုပ္ကို ဆင္ဆာအဖဲြ႔က ခြင့္ျပဳလို႔ ပံုႏွိပ္တာပါ။ မာလာသိန္းနဲ႔ ကိုထြန္းလြင္ အိမ္ေထာင္သက္က ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ပါၿပီ။ မယားက ၀တၳဳေရးတာေၾကာင့္ လင္ကုိ ရာထူးက ျဖဳတ္တယ္ဆိုတာ မတရားပါဘူး။ ဇတ္ကြက္တူတုိင္းသာ အေရးယူရမယ္ဆိုရင္” တင္ေမာင္က အယူခံေသာအခါ စကားဆံုးေအာင္ပင္ မေျပာရပါ။ ဆရာက ကရုဏာေဒါေသာႏွင့္ ဆူေတာ့သည္။ “ေတာ္ကြာ - မင္း ငါခိုင္းတာ လုပ္ရင္လုပ္၊ မလုပ္ရင္ မင့္ကို ငါက ျဖဳတ္မယ္ကြ” တဲ့။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကိုထြန္းလြင္အား ရာထူးမွ ျဖဳတ္မိန္႔ထုတ္ေပးရပါသည္။
တင္ေမာင္အဖို႔ အစုိးရအမႈထမ္းမ်ားကိုသာမက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားက မလိုလားေသာ ႏုိင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ားကိုလည္း ႏွင္ထုတ္ေပးခဲ့ရပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သား သတင္းေထာက္မ်ားကိုလည္း ေဒါက္ျဖဳတ္ေပးရေလ့ ရွိပါသည္။
ရန္ကုန္၌ ရံုးဖြင့္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားကို တဦးၿပီးတဦး ႏွင္ခဲ့သည္။ ေအပီအေမရိကန္ သတင္းေထာက္ကို ပထမႏွင္ပါသည္။ ရိုက္တာတြင္ လုပ္ကိုင္သူ မက္ဂရဖ္ဆိုသူသည္ ျမန္မာကျပားျဖစ္ပါလ်က္ ႏွင္ထုတ္ေသာေၾကာင့္ လန္ဒန္မွာပင္ ေခါင္းခ်ရရွာသည္။ ျပင္သစ္ကုိယ္စားလွယ္သည္ ၾကားႏုိင္ငံမွ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာသတင္းကို ေ၀ဖန္ခ်က္မပါဘဲ ေရးသျဖင့္ အၾကာဆံုးေနရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူ႔ကိုလည္း ႏွင္လိုက္သျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္အားလံုးတို႔သည္ ေဒသခံျမန္မာမ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။
တေန႔တြင္ ဒု - ၀န္ႀကီးက တင္ေမာင္အားေခၚၿပီး ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ဖိုင္ႀကီးတခု ေပးပါသည္။ ‘ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္’ ဟု ေရးထားေစကာမူ သတင္းစာေလာကတြင္ လူတုိင္းသိေနသည့္ ကိစၥ၊ မထူးသတင္းျဖစ္ေနပါသည္။ ရိုက္တာ သတင္းေထာက္ ကိုမင္းသူသည္ အရက္မူးလွ်င္ လူႀကီးလူငယ္မေရွာင္ ဆဲေရးတုိင္းထြာသည္ဟု စစ္စံုေထာက္ အစီရင္စာတြင္ ေနရာ၊ ေန႔စဲြႏွင့္ တကြ ေရးထားသည္။ “ဒါဘာျဖစ္သလဲ ၀န္ႀကီး၊ ဒီငနဲက ဒီလိုပဲ ရမ္းတာကို လူတုိင္း သိပါတယ္။ သတင္းေထာက္ေတြက သူနဲ႔အတူ အရက္မေသာက္ဘဲ ေရွာင္ၾကပါတယ္” ဟု တင္ေမာင္က ေျပာလွ်င္ “၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးက သူတို႔ကို ဆဲေရးတုိင္းထြာတယ္လို႔ ၀န္ႀကီးကို တုိင္တယ္ဗ်” ဟု ေျဖပါသည္။
တင္ေမာင္က ျပန္ေျပာပါသည္။ “အလြယ္ကေလးပါ၊ သူနဲ႔ အေရာမ၀င္နဲ႔၊ သူနဲ႔အတူ အရက္မေသာက္နဲ႔ေပါ့။ က်ေနာ္ဆိုရင္ အရက္မေသာက္ေတာ့ ကိုမင္းသူ ဆဲတာ တခါမွ မခံရဖူးပါ”
“က်ဳပ္က ဒု - ၀န္ႀကီးဗ်၊ ၀န္ႀကီးေတြကို ဒီလူနဲ႔ အရက္မေသာက္နဲ႔လို႔ မေျပာ၀ံ့ဘူး” ဟု ဒု - ၀န္ႀကီးက ေျပာၿပီး “၀န္ႀကီးက အမိန္႔ခ်ၿပီးၿပီ၊ ဒီလူကို ဖယ္ေပးပါ” ဟု တခ်က္လႊတ္ အမိန္႔ေပးေတာ့သည္။
အစိုးရ၀န္ထမ္းမဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာန ၀န္ထမ္းကို ရာထူးမွ ျဖဳတ္ရသည္မွာ လက္၀င္သည္။ ပထမ အဂၤလိပ္သံရံုးမွ ျပန္ၾကားေရးအတြင္း၀န္အား ရံုးသို႔ဖိတ္ၿပီး ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ကိုမင္းသူကို သတင္းေထာက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာရသည္။ ထိုအခါ “ဘာေၾကာင့္ ပိတ္တာလဲ” ဟု အေၾကာင္းရင္းကို သူက ေမးပါသည္။ ကိုမင္းသူတေယာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈႀကီးကို က်ဴးလြန္ေနေလသေယာင္ေယာင္ မေရမရာ ေျပာရပါသည္။
အဂၤလိပ္သံရံုးက လက္ခံမွ သတင္းဌာန၏ ကိုယ္စားလွယ္ေရွ႕ေနကို ေခၚၿပီး ေျပာရပါသည္။ သတင္းေထာက္သစ္ အလိုရွိေၾကာင္း ေၾကညာေစၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲမွ တဦးကို စစ္စံုေထာက္ရံုးႏွင့္ ညႇိၿပီး သေဘာတူေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးရပါသည္။
ကိုမင္းသူႏွင့္ ပုလင္းတူ ဘူးဆို႔ေသာက္မိၾကေသာေၾကာင့္ အရက္၀ုိင္းတြင္ အဆဲခံၾကရသူ စစ္ဗုိလ္၀န္ႀကီးႏွစ္ပါးက ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္အျဖစ္ တုိင္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုမင္းသူကို ျဖဳတ္ခဲ့ရသည္ကို မသိၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဖယ္ခဲ့သည္ဟူသည့္ အေျဖကို စာနယ္ဇင္းေလာကက မသိၾကသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြးၾကပါသည္။
ကိုမင္းသူ ကိုယ္တုိင္ကလည္း သူ႔အား အဘယ္ေၾကာင့္ သတင္းေထာက္လိုင္စင္ ျပဳတ္ရသည္ကို မသိရွာသျဖင့္ သူ၏ အမႈကို ေဆာင္ရြက္သူ တင္ေမာင္အား ၿငိဳးပါသည္။ အရက္ဂ်ိဳး ကိုမင္းသူက ဆဲေရးသည္ကို ေရွးက မခံခဲ့ရ ေသာ ေဒါက္ျဖဳတ္ႀကီး တင္ေမာင္အဖို႔ ကိုမင္းသူတေယာက္ အရက္မူးေလတုိင္း တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီး ဆဲေရးသည္ ကို အၿမဲခံရရွာပါေတာ့သည္။ ။

No comments: