Sunday, May 25, 2008

(၃) လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြႏွင့္ ျမန္မာသတင္းစာမ်ားက႑ (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

အဂၤလိပ္တို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံကို သူတို႔၏ ကၽြန္ႏုိင္ငံျဖစ္ေလၿပီဟု ၁၈၈၆ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာ သည္။ ျမန္မာမ်ားက လက္မခံပါ။ သူ႔ကၽြန္မခံၿပီဟု ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ၾကေလသည္။ ေသနတ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အဂၤလိပ္အစုိးရကို ဓားမ်ား၊ လွံမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾက၏။
ရဲရင့္စြာ တုိက္ခုိက္ေသာ ျမန္မာသူပုန္မ်ားကို အဂၤလိပ္တို႔က စစ္အင္အားႀကီးမားစြာ အသံုးျပဳကာ ေခ်မႈန္းတိုက္ခဲ့ရေလသည္။ ထိုစဥ္က လူဦးေရ သံုးသန္းသာရွိေသာ အထက္ျမန္မာလူထုကို အဂၤလိပ္စစ္ပုလိပ္ (၁၇၃၈၆) ဦးႏွင့္ ႏိွမ္နင္းရေလရာ ျမန္မာ (၁၇၃)ဦးတြင္ အဂၤလိပ္စစ္သား တဦးႏႈန္း ေစာင့္ၾကပ္ႏွိမ္နင္းရပါသည္။ အိႏၵိယျပည္၊ ဘဂၤလားနယ္တြင္ တုိင္းရင္းသား (၂၉၀၂) ဦးတြင္ အဂၤလိပ္စစ္သားတဦးႏႈန္း ထိန္းကြပ္ရသည္ႏွင့္ ႏႈိင္းစာပါက ျမန္မာမ်ား မည္မွ်လႈပ္ရွားခဲ့သည္ကို ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါ၏။
အဂၤလိပ္တို႔အဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးသည့္ အစိုးရျဖစ္ေျမာက္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အားထုတ္ရေလသည္။ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကာလ ေရာက္ရွိေလမွ လက္နက္ႏွင့္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ထႂကြမႈမ်ား ၿငိမ္သက္သြားကာ အဂၤလိပ္အစိုးရအဖို႔ ထိေရာက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ေလာက္တြင္ပင္ ျမန္မာသတင္း စာမ်ား ေပါက္ဖြားလာေလသည္။ သတင္းစာမ်ားက ဓားလွံေလးျမား အေျမာက္ေသနတ္မ်ားကို အသံုးမျပဳဘဲ စကားလံုးမ်ားကို လက္နက္အျဖစ္သံုးကာ ကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရးကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာမ်ားအဖို႔ အသက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ကို မေက်နပ္ခဲ့ၾကေစကာမူ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း ဘ၀တြင္ ေနထုိင္လိုၾကသည္။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္တြင္ စား၀တ္ေနမႈတိုးတက္လာေစကာမူ ႏုိင္ငံ၏ သယံဇာတ မ်ားကို လူမ်ိဳးျခားတို႔က ေသြးစုပ္ေနသည္ကို လက္မခံႏုိင္ပါ။ ကၽြန္ဘ၀တြင္ စိတ္ေပ်ာ္၊ ကိုယ္ေပ်ာ္မေနႏုိင္ၾကပါ။
အဂၤလိပ္တုိ႕က အိႏၵိယမွ ေခၚလာေသာ အိႏၵိယအမ်ိဳးသားစာေရးစာခ်ီမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ကိုလည္း မေက်နပ္ႏုိင္ၾကေပ။ ျမန္မာပညာတတ္မ်ားအဖို႔ အဂၤလိပ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္၌ ေနရာမရွိ ဟူသည့္ အခ်က္ကို ျမန္မာမ်ားသိရွိလာေစရန္ ျမန္မာသတင္းစာမ်ားက ေရးသားၫႊန္ျပၾကေသာေၾကာင့္ ျမန္မာပညာတတ္ မ်ား အသိၫာဏ္ပြင့္လာၿပီး ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေလသည္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သတင္းစာမ်ား ကပင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။
ျမန္မာတုိ႔အက်ိဳးကို ေရွ႕႐ႈေသာ ဗမာပုိင္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ကုမၸဏီမ်ား အကိ်ဳးစီးပြားကို ေရးသားေစကာမူ သစၥာတရားကို အေျခခံေသာ လူမ်ိဳးျခားပိုင္ သတင္းစာမ်ားက လူမႈလႈပ္ရွားမႈသတင္းမ်ား ေရးသား ေ၀ဖန္စျပဳၾကသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆိုခြင့္ရွိၾကေစကာမူ အဂၤလိပ္အစိုးရ ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ားက သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္ၾကရျပန္သည္။
“ဘုရင္ကိုျဖစ္ေစ၊ ဘုရင္က တရားဥပေဒအရ ခန္႔ထားေသာ အစိုးရကိုျဖစ္ေစ မုန္းတီးေစရန္၊ မေလးမခန္႔ျဖစ္ေစရန္ လႈ႔ံေဆာ္သည္ျဖစ္ေစ၊ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ အားထုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သူမဆို စကားလံုးႏွင့္ ေရးသားသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာသည္ျဖစ္ေစ၊ အခ်က္လကၡဏာျပ၍ျဖစ္ေစ၊ သိျမင္ေစရန္ ျပသသည္ျဖစ္ေစ၊ အားထုတ္သည္ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေစရမည္” ဟု အိႏိၵယရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၂၄ (က) မွာ အေသးစိတ္ေရးထားသည္။
လူတေယာက္အဖို႔ မ်က္ေစ့မွိတ္ျပ႐ံုမွ်ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘုရင္ႏွင့္ အစုိးရကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစသည္ဟု တစံုတေယာက္က ထင္ျမင္ယူဆေလပါက အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၂)ႏွစ္မွ (၅)ႏွစ္အထိ အျပစ္ေပးခံရ ႏုိင္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ လက္ေရာေျခပါ တုတ္ေႏွာင္ထားသည့္ ဥပေဒဆိုးမ်ားကို ျမန္မာမ်ားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ ၾကသည္။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ သခင္လွေမာင္က စာတုိက္မွ စာပို႔ရာတြင္ အဂၤလိပ္ဘုရင္ ၏ ပံုပါေသာ တံဆိပ္ေခါင္းကို ေဇာက္ထိုးကပ္ၿပီး စာထည့္ပါသည္။ “ေခြးေခါင္းေျပာင္းျပန္ကပ္သည္” ဟုလည္း စာအိပ္ေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ေရးလိုက္ပါေသးသျဖင့္ ဘုရင္မင္းျမတ္ကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၅)ႏွစ္ အျပစ္ေပးခဲ့ေလသည္။
သခင္လွေမာင္သည္ အလားတူ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳခဲ့ေသးသည္။ အမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ေထာင္အႀကိမ္ႀကိမ္က်ခံခဲ့ရာမွ ခုနစ္ေထာင္စံ သခင္လွေမာင္ဟု ဘဲြ႔ထူးေပးခံခဲ့ရေလသည္။ သခင္လွေမာင္ႏွင့္ တကြ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးေခါင္းေဆာင္မ်ား အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ အထက္က ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယု၀အသင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား စသည္တို႔ကို သတင္းစာမ်ားက ဦးေဆာင္အားေပးခဲ့ေလသည္။ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ဖိႏွိပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား မရွိေတာ့မည့္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ေပသည္။
အစဥ္အဆက္ အားထုတ္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရာမွ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသစ္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ၁၈၆၁ ခုႏွစ္က အိႏၵိယျပည္၊ အေရွ႕အိႏိၵယကုမၸဏီအစိုးရေခတ္က ေရးသားအတည္ျပဳခဲ့ေသာ လူထုကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ယေန႔ယခုထက္တုိင္ ရွင္သန္ႀကီးထြားေနေပေသးသည္။ စစ္အစိုးရမ်ား တက္လာခ်ိန္တြင္ ယင္းဥပေဒဆိုးမ်ားသည္ စစ္အစိုးရတို႔အဖို႔ မ်ားစြာ အသံုး၀င္ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေနေပေတာ့ သည္။ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနေသး၏။ ။

No comments: