Saturday, May 29, 2010

(၄၅) အာဏာကို လူထုလက္သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္အပ္ျခင္း (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းသည္ အာဏာရူးသူ၊ အာဏာကို ယစ္မူးသူမဟုတ္၊ အာဏာကို ရြံ႕မုန္းသူ ျဖစ္သည္ဟု တပည့္မ်ားက ၀ါဒျဖန္႔ၾကသည္။ လူထုႀကီးက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္မွ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကို အေျခအေနအရ၊ သမိုင္းေပးတာ၀န္အရ တပ္မေတာ္က လုယူခဲ့ရရွာ ေစကာမူ သူတို႔အဖို႔ မိမိရြံ႕ရွာေသာ အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားရရွာသည့္အတြက္ နာရီစကၠန္႔တိုင္း စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနဟန္ တူပါသည္။ အာဏာလုၿပီး (၄) ႏွစ္မွ် ၾကာေသာအခါ ၁၉၆၆ ခုတြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ က်င္းပစဥ္က `အာဏာကို မူလပို္င္ဆုိင္သူမွာ ျပည္သူလူထု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုထံသို႔ ျပန္အပ္ပါမည္` ဟု စတင္ေျပာၾကားပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက ကတိတည္ရွာပါသည္။ အာဏာလုယူၿပီး (၉) ႏွစ္ကာလ ၾကာေသာအခါ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၈) ရက္ေန႔ ပထမအႀကိမ္ မဆလပါတီညီလာခံတြင္ `တကယ့္ တုိင္းျပည္အာဏာ မူပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ လူထုထဲသို႔ ေရာက္ေအာင္ ျပန္အပ္မွာပါပဲ။ တျပည္လံုးက လူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလက္သို႔ ျပန္မအပ္ႏုိင္ေသးသျဖင့္ ျပည္သူ လူထု၏ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ပါတီကိုေတာ့ ျပန္အပ္ပါၿပီ` ဟု မိန္႔ခြန္းေပးကာ အာဏာထုပ္ႀကီးကို ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီသို႔ လႊဲအပ္ေပးခဲ့ပါသည္။
ခက္ေနသည္မွာ ပါတီက ယခုမွ ပထမညီလာခံက်င္းပသည္ျဖစ္ေနရာ အာဏာထုပ္ႀကီးကို လက္မွ ပိုက္ထားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အင္အားမရွိျဖစ္ေနသည္။ အာဏာဆိုသည့္ အာဏာကလည္း သႀကၤန္စာထဲမွ ျဗဟၼာ ႀကီး၏ ဦးေခါင္းလို ေျမမွာခ်၍မရ၊ ေရထဲသို႔လည္း ေမွ်ာ၍မရသည့္ အထုပ္ႀကီးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက မလုပ္တတ္၊ မကိုင္တတ္၊ မယူႏုိင္၊ မယူရဲ ျဖစ္သြားၾကပါသည္။ အာဏာထုပ္ႀကီးကို မည္သူ႔ထံတြင္ ထားၾကမည္နည္းဟု ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား ၾကာျမင့္စြာ ၫႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကရပါသည္။
အာဏာထုပ္ႀကီ္းကို သိမ္းစရာေနရာမရွိေသာေၾကာင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကိုပင္ ျပန္အပ္ၾကရျပန္ပါသည္။ လူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္သူတို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ ေပၚမလာေသးမီ ကာလတြင္ အာဏာကို ေခတၱခဏ ထိန္းထားပါဦးဟုလည္း ျပန္လည္အပ္ႏွင္းျပန္ပါသည္။
ေတာ္လွန္ေရးပါတီဥကၠ႒ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက မဆလပါတီဥကၠ႒ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းထံ အပ္ႏွင္းလုိက္သည့္ အာဏာထုပ္ႀကီးသည္ ညီလာခံၿပီးေသာအခါတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ စစ္လြယ္အိတ္တြင္းသို႔ပဲ ျပန္ေရာက္သြားပါသည္။ သူ႔ခမ်ာ စိတ္မခ်မ္းမသာႏွင့္ ျပန္ယူရရွာျပန္ပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းသည္ အာဏာကို မလိုခ်င္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာစြန္႔ႏုိင္ေရးကို အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေသာေၾကာင့္ ၁၉၇၄ ခု၊ မတ္လ (၂) ရက္ေန႔တြင္ လူထုႀကီးက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေပၚလာေသာအခါတြင္ အာဏာကို ျပည္သူလူထု၏ လက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
(၁၂) ႏွစ္ ကာလပတ္လံုး စိတ္မခ်မ္းမသာဘဲႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားရသည့္ အာဏာထုပ္ႀကီးကို စစ္၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ထားခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ ေတာင္ရွည္ပုဆိုး ၀တ္ဆင္ထားေသာ အရပ္သားႀကီး၊ ပင္စင္စားႀကီး ဦးေန၀င္း၏ လက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္ပါသည္။ ခ်က္ခ်င္းပဲ အစိုးရ၏ အသြင္သ႑ာန္မွာ လူထုကိုယ္စားလွယ္ အစိုးရ ျဖစ္သြားပါသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရသည္ကလည္း မလြယ္ပါ။ ပထမ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အသစ္ကို ေရးရပါသည္။ အဖဲြ႔၀င္ (၉၇) ဦးပါ၀င္ေသာ ေကာ္မီတီက လူထုႀကီးက လိုလားသည့္ အခ်က္မ်ားကို လူထုဆႏၵႏွင့္အညီ ေရးသားရပါသည္။ ေရးသားၿပီးစီးေသာ ပထမမူၾကမ္း၊ ဒုတိယမူၾကမ္း၊ တတိယမူၾကမ္းတို႔ကို လူထုႀကီးထံ ျပန္လည္တင္ျပပါသည္။ ၿပီးေတာ့မွ ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပပါသည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) အတည္ျပဳေရး တျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလထဲ၌ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အရြာရြာတို႔တြင္ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
လူထုဆႏၵခံယူပြဲေတာ္ႀကီးတြင္ တင္ေမာင္တို႔ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ ဇာတ္သဘင္ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ရုပ္ရွင္မင္းသားမင္းသမီးမ်ားတို႔ပါ တတပ္တအား ပါ၀င္ၾကရပါသည္။ စာေရးသူတို႔အားလံုး စင္ျမင့္ေပၚတက္ၿပီး လူထုကို ပညာေပးရပါသည္။ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားဖဲြ႔ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာ ရပ္ကြက္မ်ားတို႔မွာ ေဟာေျပာ ပဲြမ်ား က်င္းပၾကရာတြင္ အႏုပညာရွင္မ်ားက သီဆိုကခုန္ ေဖ်ာ္ေျဖၿပီး စာေပပညာရွင္တို႔က ေဟာေျပာၾကရပါသည္။
လူထုႀကီးႏွင့္ ညႇိၿပီးေရးသားေသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းႀကီးကို ဖတ္ၾကည့္ေသာအခါတြင္ တင္ေမာင္မွာ ေက်ာခ်မ္း မိသည္။ ဥပေဒႏွင့္မတူဘဲ ဟိုဟာမလုပ္ရ၊ ဒီဟာမလုပ္ရဟု ေရးထားသျဖင့္ စည္းကမ္းႀကီးသည့္ ေက်ာင္းတေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းစည္းကမ္းႏွင့္ တူေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ မလုပ္ရဟု တားျမစ္ထားသည္သာမက ျပဳလုပ္ပါက အျပစ္ေပးမည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားက မ်ားျပားလွသည္။
အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ေျမာက္ျမားစြာ ေပးထားပါသည္။ ပုဒ္မ (၁၅၇) တြင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာေရးသားထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ခိုင္မာစြာ ပါရွိပါသည္။ အလြန္ေကာင္းပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေအာက္မွ စာပုိဒ္တြင္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို လုပ္သားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ကို ဆန္႔က်င္သမႈ မျပဳေလမွသာ ရရွိမည္ဟု ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ပါေနပါသည္။ ပုဒ္မ (၁၅၆) တြင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာ ေရးသားခြင့္၊ အႏုပညာဖန္တီးခြင့္ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေစကာမူ အထက္ပုဒ္မပါ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ညီညြတ္မႈကို ဆန္႔က်င္သမႈ မျပဳရဟု ကန္႔သတ္ထားျပန္ပါသည္။ အျပစ္က်ဴးလြန္ပါက ျပစ္ဒဏ္ေပးမည္ဟုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ထားပါသည္။
ႀကီးမားေသာ ေႏွာင္ႀကိဳးႀကီးမ်ား တုပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ဥပေဒမူႀကီးကို လူထုက ေထာက္ခံၾကရန္ ေဟာေျပာေရးကို တာ၀န္ယူပါဟု တင္ေမာင္တို႔ရံုးမွ အထက္အရာရွိ၏ အမိန္႔အရ စင္ျမင့္ေပၚတက္ၿပီး ေျပာရပါသည္။ တင္ေမာင္က `အေျခခံဥပေဒဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ လူတန္းစားတို႔ရဲ့ စာခ်ဳပ္သာျဖစ္တာေၾကာင့္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေလ့လာဖတ္ရႈၾကပါ` ဟု ေျပာမိပါသည္။
တင္ေမာင္တို႔အဖဲြ႔က ေဟာေျပာပဲြ (၂၀) ေဟာၾကရန္ တာ၀န္ေပးထားပါသည္။ ပဲြ (၆) ပဲြသာ ေျပာၿပီးေသာအခါ၌ အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္က တင္ေမာင္အား တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေျပာပါသည္။ `ကိုယ့္လူ ဆက္မေဟာပါနဲ႔၊ အဖဲြ႔ခရီးထြက္ရာမွာလဲ မလိုက္ပါနဲ႔ေတာ့` တဲ့။
`ဘာျဖစ္လို႔လဲဗ်ာ` ဟု ေမးေသာအခါ `ခင္ဗ်ားေဟာတာေတြကို အထက္က မႀကိဳက္ဖူး၊ ခင္ဗ်ားမို႔ သည္းခံတာ။ တျခားလူ ဒီလုိေဟာလွ်င္ အင္းစိန္ေထာင္ေရာက္သြားမွာေပါ့` သူက ေျပာပါသည္။ တင္ေမာင္ ဆက္လက္ေဟာေျပာျခင္း မျပဳေစကာမူ လူထုက ေထာက္ခံၾကပါသည္။
တျပည္လံုးမွာရွိေသာ မဲေပးႏုိင္ခြင့္ရွိသူတို႔၏ (၉၅) ရာခုိင္ႏႈန္းက မဲေပးၾကပါသည္။ ေထာက္ခံမဲ (၁၄.၇၆၀.၀၃၆) တို႔က ေထာက္ခံၾကပါသည္။ အစုစု (၉၀.၁၉) ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ လူထုႀကီးက ေထာက္ခံၾကပါသည္။
စစ္အစိုးရေခတ္မွာ ပထမဆံုးက်င္းပေသာ မဲဆႏၵေပးပဲြ အစီအစဥ္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္ (၂၀၀) ခန္႔တြင္ မဲရံုတရံုထားပါသည္။ လြယ္ကူစြာ မဲေပးႏုိင္ရန္ မဲရံုအမ်ား ထားရွိသည္ဟု ဆိုပါ၏။ ကြပ္ကဲသူ တပ္ၾကပ္ႀကီးေဟာင္း၊ စစ္သားေဟာင္းမ်ားက မည္သည့္မိသားစု၊ မည္သည့္မဲပံုးထဲ၌ မဲထည့္သည့္ကို တြက္ခ်က္သိ ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသျဖင့္ မည္သူမွ ဆန္႔က်င္မဲ မေပး၀ံ့ၾကပါ။ အခ်ိဳ႕ကမူ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရင္ဆုိင္မယ္ေဟ့ဆိုကာ ဆန္႔က်င္မဲအနက္ပံုးထဲသို႔ မဲထည့္ၾကပါသည္။
တင္ေမာင္တို႔ မိသားစုတြင္ မဲေပးႏုိင္သူ (၄) ဦးရွိပါ၏။ တဖက္ခန္းမွ စိတ္တူကိုယ္တူ မိသားစုက (၆) မဲရွိပါသည္။ တဘက္ခန္းမွ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္သူ ကိုဘတုတ္က သူ၏ေစ်းဆိုင္ကို ျပည္သူပုိင္ အသိမ္းခံထားရသျဖင့္ စိတ္နာေနသူ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒႀကီးကို အေသးစိတ္ဖတ္ရႈၿပီး ပုဒ္ထီးပုဒ္မမွန္သမွ် မေကာင္းပံု၊ ဖိႏွိပ္ပံုမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ပါသည္။ သူက အျခားသူမ်ားထံ မေျပာ၀ံ့ဘဲ စိတ္ခ်သည့္ တင္ေမာင္ကိုသာ ေျပာသျဖင့္ နားပူခဲ့ရပါသည္။ `ပိတ္ထားတဲ့ မဲေပးခန္းထဲမွာမွ မွန္တယ္ထင္တာကို မဲမေပး၀ံ့လွ်င္ သူရဲေဘာ ေၾကာင္တာေပါ့` ဟု သူေျပာတာကို နားထဲမွ ထုတ္မရပါ။ တင္ေမာင္တို႔ မိသားစုလည္း ႏုိင္ငံသားတို႔၏ အခြင့္အေရးကို သံုးၿပီး အနက္မဲပံုးထဲသို႔ မဲထည့္ခဲ့ပါ၏။ မဲ (၂၀၀) အနက္ မဲ (၄၀) ခန္႔ ဆန္႔က်င္မဲ ထြက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့မိသည္။
သို႔ေသာ္ မဲပံုးမ်ားဖြင့္ၿပီး မဲေရၾကေသာအခါ ရပ္ကြက္ေကာင္စီလူႀကီး၊ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း၊ ဗုိလ္ကေတာ္ႏွင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးတုိ႔က ထခုန္ၿပီး ေကြးေနေအာင္ ကၾကပါေတာ့သည္။ `တို႔မဲပံုးက အားလံုးျဖဴတယ္ေဟ့` ဟု ေအာ္ဟစ္ၾကပါသည္။
တင္ေမာင္က မိမိအနားတြင္ရွိသူ ကိုဘတုတ္၏ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္မိပါသည္။ တင္ေမာင္တို႔ ထည့္ထားေသာ အနက္မဲမ်ားကို ပဥၥလက္နည္းႏွင့္ ေပ်ာက္ေအာင္ ေဖ်ာက္ႏုိင္ၾကသည္ကို အံ့ၾသဟန္ႏွင့္ ငိုင္သြားရွာပါသည္။ ဆက္လက္၍ အျဖဴမဲေအာင္ပြဲကို အရပ္သားမ်ားကပါ၀င္ၿပီး ကၾကေသာအခါ ကိုဘတုတ္တေယာက္လည္း ပါ၀င္ကာ ကရရွာေတာ့သည္။
`ဟဲဟဲ … အင္းစိန္ေထာင္ျပန္ သူရဲေကာင္းႀကီးျဖစ္တဲ့ တင္ေမာင္လည္း သိၾကားသားမဟုတ္ေလေတာ့ ၀င္ၿပီး မကခဲ့ေပမယ့္ စတိအားျဖင့္ လက္ခုပ္တီးခဲ့ရပါတယ္။ အမ်ားမိုးခါးေရ ေသာက္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္က အိုင္စကလင္စားေနလို႔ မေတာ္ဘူး၊ မဟုတ္လား` ။ ။

No comments: