Friday, November 12, 2010

(၅၈) ျပဳခ်င္ရာျပဳႏုိင္ေသာ ဦးေန၀င္း၏ ေဒါသ

ျပည္မွ မထြက္မီတြင္ အစုိးရက ျပည္သူပုိင္သိမ္းပိုက္ထားေသာ ေၾကးမံုသတင္းစာ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိေရးကို ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စန္းယုကိုပင္ ပန္ၾကားရာက အျမန္ေပးေခ်ရန္ အမိန္႔ထုတ္ေပးသျဖင့္ ေၾကးမံုသာမက အျခားသတင္းစာမ်ားပါ ေလ်ာ္ေၾကးရပါသည္။
ကုန္စံုဆုိင္မွ စတင္ကာ ေက်ာင္းမ်ားအထိ လုပ္ငန္းေပါင္းေထာင္ေသာင္းကို ျပည္သူပိုင္ျပဳခဲ့ရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားမွ တပါး ႏုိင္ငံသားမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးမေပးခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ေဒၚခင္ေမသန္းႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္သူ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္တဦးမူ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ပါ၏။ ကုေဋမ်ားစြာတန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားပုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူပုိင္ျပဳရာတြင္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ျပည္သူပုိင္ျပဳစဥ္က တာ၀န္ယူေသာ စစ္ဗိုလ္မ်ား၏ အိတ္မ်ားအတြင္းသို႔ ေရာက္သြားၿပီး (၂၀) ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေလလြင့္ေပ်ာက္ပ်က္ကာ အစိုးရ၏ ဘ႑ာတုိက္သို႔ (၄၀) ရာႏႈန္းခန္႔ ေရာက္ရွိေလမည္ဟု အမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ စာရင္းအင္းမ်ား မရွိေတာ့ပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္က အေျခစိုက္ေသာ ဘီအုိစီ ေရနံကုမၸဏီကို ျပည္သူပုိင္ျပဳရာ၌ ေပါင္စတာလင္ (၆၂) သန္းခဲြ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္း၏ အစုရွယ္ယာ (၃၃.၃၃) ရာႏႈန္းကို ၁၉၅၄ ခု၊ ဒီမုိကေရစီ အစိုးရေခတ္က ၀ယ္ယူထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြရွားပါးခ်ိန္တြင္ ထိုေရြ႕ထိုမွ် အလံုးအခဲႏွင့္ ေပးသည္မွာ ဘီအုိစီကုမၸဏီအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ဦးေန၀င္းႏွင့္ ခင္မင္ျခင္း၊ ဦးေန၀င္းက ဘိလပ္သို႔ မၾကာခဏ သြားေရာက္အပန္းေျဖသျဖင့္ အားနာျခင္း၊ မ်က္ႏွာပူျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေပးသည္ဟု ဆိုပါ၏။ ဘီအုိစီသို႔ ေဆာလ်င္စြာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည္မွာ ဦးေန၀င္းကို ေကာ္မရွင္ပဲြခေပးသျဖင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
ေၾကးမံုသတင္းစာလုပ္ငန္းကုိ တင္ေမာင္က အစုရွယ္ယာ (၆၀) ရာႏႈန္း ပိုင္ပါသည္။ တည္ေထာင္စက ဦးပြင့္ေကာင္းက လိုေလသမွ် ေငြစိုက္ခဲ့ပါသည္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္က အစု၀ယ္ရန္ စီစဥ္ၿပီးမွ သူႏွင့္ တဲြဖက္ ၀တ္လံု မြန္စံလႈိင္အား လႊဲေပးပါသည္။ က်န္အစုရွင္မ်ားမွာ က်ေနာ္၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ာသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာဇ၀န၊ အယ္ဒီတာ ကိုခင္ေမာင္ရီႏွင့္ မန္ေနဂ်ာ ဦးေသာ္တို႔ကို အစုေငြမ၀ယ္ႏုိင္ေစကာမူ ေစတနာ အစုမ်ားေပးကာ ပိုင္ဆုိင္ေစပါသည္။ ေၾကးမံုသည္ ေရာင္းမေလာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထြက္ၿပီးတႏွစ္အၾကာတြင္ အစုရွင္တုိ႔ အသီးအပြင့္မ်ား ခံစားၾကရပါသည္။
စတင္ထြက္စဥ္က ေခတ္မီစက္သစ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရုိက္ႏွိပ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း စက္သစ္ဟု ဆိုသည္မွာ မွန္ကန္သည္ ဆုိေစကာမူ သတင္းစာရိုက္ေသာ စက္မ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ စာအုပ္စာမ်က္ႏွာရိုက္ေသာ စက္သစ္သာ ျဖစ္ပါ၏။ ဦးဟန္ရွိန္ႏွင့္သားမ်ား ကုမၸဏီက ၀ယ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျပည္နယ္မ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ထုတ္ေပးရာ ကယားျပည္နယ္ဖံြ႔ၿဖိဳးေစရန္ တင္သြင္းေသာ ပံုႏွိပ္စက္မ်ားကို ျပည္နယ္၀န္ႀကီး စပ္၀ဏၰက ေမွာင္ခိုေရာင္းေသာ စက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
ကယားျပည္နယ္အစုိးရက အသံုးျပဳရန္ေပးေသာ ဂ်စ္ကားအသစ္စက္စက္မ်ားကိုလည္း ေမွာင္ခုိေရာင္းသျဖင့္ သတင္းစာသံုးရန္ ႏွစ္စီး၀ယ္လုိက္ရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္အမ်ားတို႔သည္ ျပည္နယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အတြက္ရရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားကုန္စည္တင္သြင္းခြင့္ လိုင္စင္မ်ားကို ျပည္နယ္လူထုအတြက္ အသံုးမျပဳဘဲ ေမွာင္ခိုေရာင္းစားေလ့ရွိပါသည္။ ထိုေမွာင္ခိုကုန္မ်ားကို ၀ယ္ယူပါက ျပည္နယ္မ်ားကမွ လူထုတို႔ တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေလမည္ေလာဟု ေတြးေတာမိကာ မ၀ယ္ဘဲ ဆုိင္းငံ့ေနခဲ့ပါေသးသည္။ “ခင္ဗ်ားမ၀ယ္လို႔ ၾကားပဲြစားတဦးကို ေရာင္းလို္က္ၿပီ။ အခုမွ လိုခ်င္လွ်င္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းအျမတ္ေပးရမယ္” ဟု စက္ေရာင္းသူ ၾကားပဲြစားက ေျပာပါသည္။ ေစတနာအတြက္ ဆိုင္းငံ့မိေသာေၾကာင့္ ေစ်းပိုေပးခဲ့ရပါေသးသည္။
သတင္းစာထြက္ၿပီး တႏွစ္မရွိမီကပင္ စက္အားလိုလာပါ၏။ စာအုပ္ရုိက္ေသာ စက္ကေလးမ်ားႏွင့္ ပံုႏွိပ္ရန္ မလံုေလာက္ေတာ့ပါ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သတင္းစာတန္ခိုး ႀကီးလာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ကူပါသည္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး သခင္ခ်စ္ေမာင္က အဂၤလိပ္သံရံုးသို႔ ေထာက္ခံခ်က္ေပးသျဖင့္ John Dickson Co. အဂၤလိပ္ ကုမၸဏီက လိပ္လည္စက္ႀကီးတခုကို အေႂကြးေပးပါသည္။ မလံုေလာက္ေသးပါ။
ေၾကးမံု၏ ေစာင္ေရမွာ မ်ားစြာတိုးတက္ေနသျဖင့္ စက္သစ္၀ယ္ရန္ လိုအပ္ေနျပန္ပါသည္။ လိပ္လည္စက္ႏွင့္ မႏုိင္ေတာ့ပါ။ ဗမာ့ေခတ္တြင္ ရွိစဥ္က ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ Rotary ပတ္လည္စက္ႀကီးမ်ားကို တပ္ဆင္စဥ္က အခက္ေတြ႔သျဖင့္ မသံုးရဲ ျဖစ္ေနပါသည္။
ႏွစ္လတိုင္တိုင္ တပ္ဆင္ရေသာ ထိုစက္ႀကီးမ်ားကို ဗမာ့ေခတ္တြင္ စမ္းသပ္ပံုႏွိပ္စဥ္က အသင့္အတင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းစာထြက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းစာထုတ္မည့္ေန႔ညသို႔ ေရာက္သည့္အခါတြင္ ပံုႏွိပ္မရေတာ့့ပါ။ စက္သစ္ႏွင့္ထြက္ရန္ ေၾကညာၿပီး ေစာင္ေရမ်ား ပိုမိုလက္ခံထားပါသည္။ မထြက္မီ တေန႔တညလံုး ျပင္ဆင္ေသာ္လည္း မည္းနက္ညစ္ေပေသာ သတင္းစာသာ ထြက္လာပါသည္။ ဇဲြနပဲႀကီးမားသူ ဦးအုန္းခင္ပင္ နံနက္ (၄) နာရီ ထိုးေသာအခါ “မင္းလုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ေတာ့” ဟု ဆိုကာ ထြက္သြားပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေသာနည္းႏွင့္ ရိုက္ႏွိပ္ရသျဖင့္ ပဲြဦးထြက္သတင္းစာကို မလွမပ ထုတ္ခဲ့ရပါ၏။
စက္သေဘာမွာ ခဲစာလံုးမ်ား စာစီၿပီးဖဲြ႔ထားေသာ ခဲစာလံုးစာမ်က္ႏွာကို စကၠဴပလတ္စတစ္ျပားေပၚသို႔ ပံုစံကူးရပါသည္။ ထိုမွ ခဲရည္ေလာင္းကာ ရရွိေသာ စာမ်က္ႏွာျပားႀကီးကို စက္သို႔တင္ကာ ရိုက္ရပါသည္။ ေလးလံေသာ ဖိတံုးႀကီးႏွင့္ ဖိႏွိပ္ကာ ပံုစံကူးေလတုိင္း မလွမပထြက္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ခဲစာလံုးမ်ား ထြင္းထုေသာ စက္တြင္ခဲသားမ်ား မာေက်ာေစရန္ ထည့္ရေသာ သတၱဳတမ်ိဳးကို စက္ဆရာတဦးက ခုိးကာ ေရာင္းစားေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို သိရွိရေသာအခါ တင္ေမာင္မ်ားစြာ စိတ္ဆိုးမိပါသည္။ သူတပါးထိနာေစရန္ တသက္ပတ္လံုးမျပဳခဲ့ပါလ်က္ စိတ္ကို မထိန္းႏုိင္ဘဲ “ဒီေကာင္ကို ေထာင္ခ်မည္” ဟု ေအာ္ဟစ္ကာ ရဲဌာနသို႔ ခိုးမႈႏွင့္ တုိင္တန္းမိပါ၏။ ဦးအုန္းခင္က ေျဖသိမ့္ပါသည္။ “တို႔ညံ့လို႔ ခံရတာပါကြာ။ မလုပ္ပါႏွင့္” ဟု သူကဆိုကာ အမႈကို ရုပ္သိမ္းေစပါသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကးမံုအတြက္ စက္၀ယ္ရန္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ရာ ၀န္ႀကီးဦးရာရွစ္က ေမးျမန္းမႈပင္ မျပဳဘဲ လိုင္စင္က်ပ္တသန္းဖိုး ခ်ေပးရွာပါသည္။ လိုင္စင္ရခုိက္ ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရတက္လာသျဖင့္ ျပည္သူပိုင္ျပဳမည့္ ေဘးရန္ကို ျမင္ၾကေသာ အစုရွင္မ်ားက လုိင္စင္ကို ေရာင္းစားရန္ စိတ္ကူးၾကပါသည္။ တင္ေမာင္က လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းစာတေစာင္ Offset စက္သစ္စနစ္ႏွင့္ ရိုက္ႏွိပ္သည္ကို ျမင္ခဲ့ရသျဖင့္ ထိုစက္ကို ၀ယ္မည္ဟု ခုိင္မာစြာ ဆံုးျဖတ္ကာ အေမရိကန္သို႔ ထြက္ခဲ့ပါသည္။
ဤတခ်ီတြင္ မိမိကိုယ္တုိင္ စက္ထုတ္လုပ္ေသာ စက္ရံုႀကီးႏွင့္ စက္ကိုသံုးေနေသာ သတင္းစာမ်ားသို႔ သြားေရာက္သင္ၾကားၿပီးမွ ၀ယ္ခဲ့ပါသည္။ အခက္အခဲေတြ႔ပါေသးသည္။ တင္ေမာင္က စက္ကိုသာ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ပံုႏွိပ္ရန္ ခဲျပားဓာတ္ပံုရုိက္ေသာ နည္းကို မသင္ခဲ့မိေသာေၾကာင့္ ပံုႏွိပ္၍မရဘဲ ဒုကၡေရာက္ပါေသးသည္။ ရန္ကုန္တြင္ အေတာ္ဆံုးစက္ဆရာ ကိုပိုက္ႀကီးဆိုသူကို ပံုႏွိပ္ေလာကတခုလံုးက အားကိုးၾကရပါသည္။ သူႏွင့္ အယ္ဒီတာ ဦး၀င္းတင္တို႔ အားထုတ္မွ လွပေသာ သတင္းစာထြက္လာပါသည္။ ေၾကးမံုသည္ အာရွတြင္ ပထမဆံုးေသာ Offset ပံုႏွိပ္စက္ သတင္းစာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ေၾကးမံုသတင္းစာကို ျပည္သူပုိင္ျပဳစဥ္က တုိက္ေရာ၊ ေျမေရာ၊ စက္ႏွင့္ ကားမ်ားပါ တန္ဖိုးမွာ ထုိစဥ္က ေငြက်ပ္တသန္းခန္႔ တန္ရွိပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးအဖဲြ႔က က်ပ္ (၄၀၀၀၀၀) ေလးသိန္းတန္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီး အစိုးရက ရရန္ အခြန္ေတာ္ က်ပ္ (၂၀၀၀၀၀) ႏွစ္သိန္းရရန္ ရွိသည္ဆိုကာ က်ပ္ႏွစ္သိန္းတန္ ဒီဘင္ခ်ာေငြေခ်း စာခ်ဳပ္ကို ထုတ္ေပးပါသည္။ တႀကိမ္တည္းေပးသည္မဟုတ္ပါ။ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) အလီလီ ေပးေခ်မည္ဟု စာခ်ဳပ္ (၂၀) ကို ထုတ္ေပးပါသည္။ မိမိတန္ဖိုးထက္ အဆမ်ားစြာ နည္းပါးေစကာမူ ထုိစဥ္က ေငြေစ်းႏွင့္ တန္ဖိုးရွိေသးသျဖင့္ လက္ခံခဲ့ပါ၏။
ေငြေပးဒီဘင္ခ်ာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ပိုက္ကာ အေမရိကန္သို႔ ထြက္လာၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေငြက်ပ္ႏွစ္ေသာင္းထုတ္ကာ အစုရွင္မ်ားကို ခဲြေပးရပါသည္။ တင္ေမာင္ရရွိေသာ ေငြကို ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား ေထာက္ပံ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ကို ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ လႉဒါန္းပါသည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္ ၾကာေသာအခါတြင္မူ အေမရိကႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသတင္းစာမ်ားတြင္ တင္ေမာင္ေရးေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဦးေန၀င္းက စိတ္ဆိုးသျဖင့္ အျပစ္ေပးရန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းတင္က အမိန္႔ထုတ္လုိက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ပထမေငြစုဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားေသာ တင္ေမာင္ပိုင္ စုေငြမ်ားကို သိမ္းပိုက္ပါသည္။
ထုိေနာက္ ေငြထုတ္ရန္ တင္ေမာင္က ေပးပို႔ေသာ တႏွစ္တြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းတန္ဒီဘင္ခ်ာ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ကို အစုိးရေငြစုဘဏ္ေငြ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း မထုတ္ေပးဘဲ က်ပ္ရွစ္ေထာင္သာ ထုတ္ေပးပါသည္။ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ေငြေပးစာခ်ဳပ္မွ တင္ေမာင္ရရွိမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးက်ပ္ (၁၂၀၀၀၀) ကို သိမ္းကာ အျခားအစုရွင္မ်ားကိုသာ ေငြေပးေခ်သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ေငြစုဘဏ္က ေငြစုစာခ်ဳပ္ကို အျပည့္မေပးဘဲ ကပ္သီးကပ္သပ္ အခ်ိဳ႕တ၀က္ကိုသာ ထုတ္ေပးသည္ဟု မည္သည့္ ကမၻာတြင္မွ မႀကံဳဖူးပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာ ျပဳ၀ံ့ျပဳရဲေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ဦးေန၀င္း၏ အာဏာစက္ႏွင့္ ေဒါသစက္သည္ ျပင္းထန္လွပါ၏။ ။

No comments: